این محصول در تاریخ چهارشنبه، 19 ارديبهشت، 1397 به فروشگاه اضافه شده است.